عکس گالری گلچین بهترین عکس های اینترنت را در این وب میتونید مشاهده کنید . عکس بازیگران ، زنان و مردان خوشتیپ ، تصاویر طبیعت ، و هر عکسی که فکرش را بکنید http://image18.mihanblog.com 2020-07-07T12:35:20+01:00 text/html 2020-02-04T16:48:14+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا آفتاب گرفتن به سبک «سانیا سالاری» http://image18.mihanblog.com/post/259 <div>آفتاب گرفتن سانیا سالاری<br></div><div><br></div><div><img src="https://static2.afkarnews.com/servev2/7EQJTPK2tSi0/ZpB3KkdzT4k,/%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-02-04T16:46:29+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا عکس های آتلیه ای بازیگر زن پیشکسوت http://image18.mihanblog.com/post/258 <div><p class="lead pr8 pl8 pt8 pb8" itemprop="description"> افسانه چهره آزاد در اینستاگرامش نوشت: بهترین کار برای دور ماندن از تلخی ها فکر نکردن به آنهاست،پس به چیز هایی که دوست دارید ، بیندیشید... <a href="https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-185/938095-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA#related" class="defloat icon"> </a> </p></div><div><br></div><div><p><a href="http://afkarnews.com"><img alt="چهره آزاد" src="https://static2.afkarnews.com/servev2/g5Rci1zOnlwm/ZpB3KkdzT4k,/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.png" width="595" height="749"></a></p> <p><a href="http://afkarnews.com"><img alt="افسانه" src="https://static3.afkarnews.com/servev2/UcHKjpwGKIJ4/ZpB3KkdzT4k,/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87.png" width="595" height="728"></a></p> <p><a href="http://afkarnews.com"><img alt="افسانه چهرآزاد" src="https://static3.afkarnews.com/servev2/0CdrDaxdMMaD/ZpB3KkdzT4k,/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%DA%86%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.png" width="595" height="793"></a></p> <aside class="clearbox"> <nav id="share-icon" class="w100 float mt12 noprint"> <header><br></header> </nav> </aside></div> text/html 2019-04-27T17:28:49+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا عکس ژاله درستکار http://image18.mihanblog.com/post/257 &nbsp; <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944468996-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/155594446831-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p>&nbsp;</p>&nbsp; <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/155594446730-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944467840-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p>&nbsp;</p>&nbsp; <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944467277-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944467424-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944467953-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944462830-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944462352-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944461675-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944461622-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944461769-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944461945-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944461619-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944461481-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944461559-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944461246-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/15559444598-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944459913-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/155594445653-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944456919-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944456236-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.nazweb.ir/upload/2019/04/1555944456964-nazweb-ir-nazweb-ir.jpg" title="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد" alt="تصاویر جشن تولد لاکچری ژاله درستکار و همسرش به همراه بادیگارد"></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2019-04-25T17:26:27+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا عکس دختران جذاب http://image18.mihanblog.com/post/256 <h4 style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">گالری زیباترین عکس های عاشقانه و احساسی دختران جذاب و تنها</span></h4> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">بگذار که آتش بزنم حاشیه ام را<br> تا پر کنم از عطر وجودت ریه ام را<br> توجیه من این است: دلم مال خودم نیست<br> با قاعده ی عشق بخوان فرضیه ام را!</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202619" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172345226-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="450" height="749"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202620" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172348690-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="533" height="764"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202621" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172351513-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="532" height="754"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;تورا مرور میکنم،<br> تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد<br> ای فراموش نشدنی ….</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202618" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172343691-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="550" height="404"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202622" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/148117235348-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="652" height="752"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202623" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172354369-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="550" height="511"></a></p> <p style="text-align: center;"> </p><p>جدا ماندن از کسی که دوستش داری فرقی با مردن نمیکنه</p> <p>پس عمری که بی تو میگذره</p> <p>مرگی ست به نام زندگی</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202624" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172356770-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="550" height="441"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202625" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172358195-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="640" height="710"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202626" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172360185-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="532" height="698"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> </p><p>ازعذاب بی تو بودن در سکوت خود خرابم</p> <p>دوری از صورت ماهت هر نفس میده عذابم</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202627" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172363956-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="550" height="505"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202628" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172364213-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="450" height="752"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202629" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172367984-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="534" height="752"></a></p> <p style="text-align: center;"> </p><p>سخت گذشت</p> <p>تا فهمیدم هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست …</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202630" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172370332-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="547" height="743"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202631" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172372238-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="533" height="722"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202632" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/148117237445-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="639" height="752"></a></p> <p style="text-align: center;"> </p><p>در فراغت آهنگ قلبم در غم است</p> <p>بى صدا میخندم اما روزگارم درهم است</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202633" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172376983-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="452" height="754"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202634" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172379785-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="467" height="658"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202635" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172380383-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="450" height="740"></a></p> <p style="text-align: center;"> </p><p>زندگـی را اشکـی بیش نمـیدانم</p> <p>پـس بگـــذار با اشک چشمانم بنویســــم :</p> <p>بیادتـــــم همیشه</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202636" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172383638-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="533" height="745"></a><a href="http://www.nazweb.ir/news_cats_25.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202637" src="http://www.nazweb.ir/upload/2016/12/1481172386885-nazweb-ir.jpg" title="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" alt="جذاب ترین عکس های عاشقانه و زیبای دختران تنها" width="600" height="556"></a> text/html 2018-11-16T17:12:01+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا بیوگرافی باران کوثری http://image18.mihanblog.com/post/255 <blockquote><ul><li>نام:باران</li><li>نام خانوادگی:کوثری</li><li>تاریخ تولد:1364/7/25</li><li>محل تولد:تهران</li><li>تحصیلات:&nbsp; دانش آموختهٔ رشته نمایش از هنرستان&nbsp;سوره</li></ul><div><br></div><div><p>باران کوثری 25 مهر 1364 در تهران به دنیا آمده و دانش آموختهٔ رشته نمایش از هنرستان سوره است.</p><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/47_pics/باران-کوثری.jpg" alt="عکس های باران کوثری" title="عکس باران کوثری" width="540" height="540"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>زندگی شخصی و عکس های باران کوثری</strong></span></p><p class="tcr"><img title="کودکی باران کوثری" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/784_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری" width="350" height="290"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>کودکی باران کوثری &nbsp;</strong></span></p><p class="tj">او فرزند رخشان بنی اعتماد کارگردان و جهانگیر کوثری تهیه کننده، مجری، گزارشگر فوتبال و روزنامه نگار میباشد.</p><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/49_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری و پانته آ بهرام" title="پانته آ بهرام به همراه باران کوثری" width="600" height="399"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><strong><span class="rl">رابعه اسکویی</span></strong> و <strong><span class="rl">پانته آ بهرام</span></strong> در کنار&nbsp;باران کوثری</strong></span></p><p class="tcr"><img title="باران کوثری در کنار پدر و مادرش" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/782_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری" width="450" height="245"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>باران کوثری در کنار پدر و مادرش</strong></span></p><hr><p class="tj">بهترین بابای دنیا (1370) ساخته <strong><span class="rl">داریوش فرهنگ</span></strong>، نخستین تجربه بازیگری اوست. نقش آفرینی های بعدی وی تا سال 1380 به تمامی در فیلم های مادرش رخشان بنی اعتماد است.</p><p class="tcr"><img title="باران کوثری در فیلم بهترین بابای دنیا" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/783_pics/باران-کوثری.jpg" alt="کودکی باران کوثری" width="335" height="228"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>کودکی باران کوثری در فیلم بهترین بابای دنیا&nbsp;</strong></span></p><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/54_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری" title="شروع به کار حرفه ای باران کوثری" width="600" height="675"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>ورود باران کوثری به عرصه ی هنر</strong></span></p><p class="tj">کوثری همچنین با بازی در تئاتر آن سوی آینه به کارگردانی <strong><span class="rl">آزیتا حاجیان</span></strong> (1376) توانایی هایش را به عنوان بازیگر صحنه نیز به ثبت رسانده است. او در هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در اصفهان (1381)، یکی از اعضای هیئت داوران در بخش مسابقه بود.<br>سال 1385 برای وی سال پرباری بود.</p><p class="tcr"><img title="عکس کودکی باران کوثری" alt="باران کوثری" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/785_pics/باران-کوثری.jpg" width="438" height="429"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>تصویری از کودکی خانم کوثری&nbsp;</strong></span></p><p class="tj">باران ابتدا با بازی چشمگیرش در مجموعه صاحبدلان (محمدحسین لطیفی) همه را به تحسین واداشت، سپس از جانب خوانندگان هفته نامه چلچراغ برای دریافت نشان محبوبیت این نشریه انتخاب شد و سرانجام در بهمن ماه همین سال با کسب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای دو فیلم خون بازی و روز سوم و دیپلم افتخار بخش بین الملل برای فیلم خون بازی، آلبوم افتخارات یک سالش را ورق زد.</p><p class="tcr"><img title="باران کوثری و پوریا پورسرخ در فیلم روز سوم" alt="باران کوثری و پوریا پورسرخ" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/787_pics/باران-کوثری.jpg" width="400" height="234"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong><strong><span class="rl">پوریا پورسرخ</span></strong> و باران کوثری در روز سوم</strong></span></p><p class="tj">او در سال 1386 در جایزه تصویر آسیا پاسیفیک توانست برای فیلم خون بازی یکی از کاندیداهای بهترین بازیگری شود و در سال 1387 در بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم حیران کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول زن شد.</p><p class="tcr"><img title="باران کوثری و مرحوم شکیبایی در فیلم حیران" alt="باران کوثری و مرحوم شکیبایی" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/788_pics/باران-کوثری.jpg" width="400" height="251"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>باران کوثری و <strong><span class="rl">خسرو شکیبایی</span></strong>&nbsp;</strong></span></p><p class="tj">در دوازدهمین جشن خانه سینما در سال 1387 باران به همراه پدرش جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به بابک یزدانی اهدا کرد. همچنین در سال 1389 و در چهاردهمین جشن خانه سینما، <strong><span class="rl">نگار جواهریان</span></strong> تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن را از باران و <strong><span class="rl">حامد بهداد</span></strong> دریافت کرد. وی در سی امین دوره جشنواره فیلم فجر در سال 1390 برای بازی در فیلم بغض در بخش نگاه نو (فیلم های اول) کاندیدای جایزه بهترین بازیگر زن شده بود.</p><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/50_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری و امیر جعفری" title="سحر دولتشاهی در کنار باران کوثری" width="600" height="639"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><strong><span class="rl">سحر دولتشاهی</span></strong> و&nbsp;باران کوثری در کنار <strong><span class="rl">امیر جعفری</span></strong></strong></span></p><hr><p class="tj"><span style="text-align:start">باران کوثری برای بازی در کوچه بی نام برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن سی و سومین دوره از جشنواره فیلم فجر شد.</span></p><p class="tcr"><em><span style="color:rgb(153, 51, 0)" class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/users/km/Images/139311/4156_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری و فرهاد اصلانی" title="باران کوثری و فرهاد اصلانی در فیلم سینمایی کوچه بی نام" width="450" height="300"></span></em></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>کوچه بی نام با بازی <strong><span class="rl">فرهاد اصلانی</span></strong> و باران کوثری</strong></span></p><p class="tj">کوچه بی نام فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی هاتف علیمردانی ساخته سال 1393 است.</p><p class="tj">خلاصه فیلم:&nbsp;این فیلم داستان دو خانواده است که در یکی از محله های جنوب شهر تهران زندگی می کنند و درگیر اتفاقاتی می شوند.</p><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/46_pics/باران-کوثری.jpg" alt="فیلم های باران کوثری" title="فیلم شناسی باران کوثری" width="600" height="338"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>سینمایی ها و کارهای باران کوثری در تلویزیون</strong></span></p><hr><h2><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>فیلم &nbsp;شناسی باران کوثری</strong></span></h2><p><span style="color:rgb(255, 0, 0)"></span></p><h3><span style="color:rgb(0, 0, 128)">سینمایی های باران کوثری<br></span></h3><blockquote><ol><li>١٣٩٧جان دار<span style="white-space:pre"></span></li><li>1396استیگمات<span style="white-space:pre"></span></li><li>1396&nbsp; <strong><span class="rl">عرق سرد</span></strong><span style="white-space:pre"></span></li><li>1395بی نامی<span style="white-space:pre"></span></li><li>&nbsp;1395 شنل<span style="white-space:pre"></span></li><li>1395 سد معبر&nbsp;</li><li>1394هفت ماهگی<span style="white-space:pre"></span></li><li>1394 لانتوری<span style="white-space:pre"></span></li><li>1393خنده های آتوسا<span style="white-space:pre"></span></li><li>1393 خانه دختر<span style="white-space:pre"></span></li><li>1393 جامه دران<span style="white-space:pre"></span></li><li>1393 کوچه بی نام<span style="white-space:pre"></span></li><li>1392مستانه<span style="white-space:pre"></span></li><li>1392 شب بیرون<span style="white-space:pre"></span></li><li>1392عصبانی نیستم<span style="white-space:pre"></span></li><li>1390آزمایشگاه<span style="white-space:pre"></span></li><li>1390بغض<span style="white-space:pre"></span></li><li>1390قصه ها<span style="white-space:pre"></span></li><li>1389اسب حیوان نجیبی است<span style="white-space:pre"></span></li><li>1389من مادر هستم<span style="white-space:pre"></span></li><li>1389قصه پریا<span style="white-space:pre"></span></li><li>1388لطفاً مزاحم نشوید<span style="white-space:pre"></span></li><li>1388هیچ<span style="white-space:pre"></span></li><li>1387آسمان سیاه شب (مستند)<span style="white-space:pre"></span></li><li>1387آوانتاژ (فیلم کوتاه)<span style="white-space:pre"></span></li><li>1387پستچی سه بار در نمی زند<span style="white-space:pre"></span></li><li>1386شیرین<span style="white-space:pre"></span></li><li>1386توفیق اجباری<span style="white-space:pre"></span></li><li>1386دایره زنگی<span style="white-space:pre"></span></li><li>1386کتونی سفید<span style="white-space:pre"></span></li><li>1386حیران<span style="white-space:pre"></span></li><li>1386میزاک<span style="white-space:pre"></span></li><li>1385روز سوم<span style="white-space:pre"></span></li><li>1385خون بازی<span style="white-space:pre"></span></li><li>1385نسل جادویی<span style="white-space:pre"></span></li><li>1384حاشیه مرکزی (مستند داستانی)<span style="white-space:pre"></span></li><li>1384تقاطع<span style="white-space:pre"></span></li><li>1384خنگ آباد<span style="white-space:pre"></span></li><li>1383خوابگاه دختران<span style="white-space:pre"></span></li><li>1383گیلانه<span style="white-space:pre"></span></li><li>1381رقص در غبار<span style="white-space:pre"></span></li><li>1381برگ برنده<span style="white-space:pre"></span></li><li>1380روزگار ما (مستند)<span style="white-space:pre"></span></li><li>1379زیر پوست باران (مستند)<span style="white-space:pre"></span></li><li>1379زیر پوست شهر<span style="white-space:pre"></span></li><li>1378داستان های جزیره (فیلم اپیزودی)<span style="white-space:pre"></span></li><li>1376بانوی اردیبهشت<span style="white-space:pre"></span></li><li>1373روسری آبی<span style="white-space:pre"></span></li><li>1370نرگس<span style="white-space:pre"></span></li><li>1370بهترین بابای دنیا<span style="white-space:pre"></span></li></ol></blockquote><p><span style="color:rgb(0, 0, 128)"></span></p><p class="tcr"><img title="عکس های باران کوثری" src="http://files.namnak.com/aup/201809/51_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری" width="600" height="400"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>امیر جدیدی برنده سیمرغ در کنار&nbsp;باران کوثری</strong></span></p><h3><span style="color:rgb(0, 0, 128)">تلویزیونی های باران کوثری</span></h3><blockquote><ol><li>1394<span style="white-space:pre"></span>دندون طلا<span style="white-space:pre"></span><span style="white-space:pre"></span>&nbsp;</li><li>1393<span style="white-space:pre"></span>کلاه قرمزی 93<span style="white-space:pre"></span></li><li>1387<span style="white-space:pre"></span>کلاه قرمزی 88<span style="white-space:pre"></span></li><li>1387<span style="white-space:pre"></span>بازی درمانی در کودکان<span style="white-space:pre"></span><span style="white-space:pre"></span></li><li>1385<span style="white-space:pre"></span>صاحبدلان<span style="white-space:pre"></span></li><li>1377<span style="white-space:pre"></span>بگذار آفتاب برآید<span style="white-space:pre"></span><span style="white-space:pre"></span></li></ol></blockquote><h3><span style="color:rgb(0, 0, 128)">تئاتر های باران کوثری</span></h3><blockquote><ol><li>1391 &nbsp;&nbsp; &nbsp;روایت ناتمام یک فصل معلق &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>1390 &nbsp;&nbsp; &nbsp;زن، رویا، کابوس &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>1389 &nbsp;&nbsp; &nbsp;منهای دو &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>1388 &nbsp;&nbsp; &nbsp;سگ سکوت&nbsp;&nbsp;</li><li>1386 &nbsp;&nbsp; &nbsp;کوارتت &nbsp;&nbsp;</li><li>1384 &nbsp;&nbsp; &nbsp;در میان ابرها &nbsp;&nbsp;</li><li>1376 &nbsp;&nbsp; &nbsp;آن سوی آینه&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li></ol></blockquote><h3><span style="color:rgb(0, 0, 128)">جوایز باران کوثری</span></h3><div class="tcr"><em><span class="tcr" style="color:rgb(153, 51, 0)"><img title="باران کوثری در فیلم خوابگاه دختران" alt="باران کوثری و مجید صالحی" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/789_pics/باران-کوثری.jpg" width="482" height="312"></span></em>&nbsp;</div><div class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>باران کوثری و <strong><span class="rl">مجید صالحی</span></strong> درخوابگاه دختران</strong>&nbsp;</span></div><hr><div class="tcr"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><em><br></em></span><img title="بازی باران کوثری و فاطمه معتمدآریا در فیلم گیلانه" alt="باران کوثری و فاطمه معتمدآریا" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/790_pics/باران-کوثری.jpg" width="482" height="312"><em><br></em></div><div class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><b>باران کوثری و فاطمه معتمدآریادر&nbsp;</b><strong>گیلانه</strong>&nbsp;&nbsp;</span></div><hr><div class="tcr"><img title="باران کوثری در فیلم نسل جادویی" alt="باران کوثری و نگار جواهریان" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/791_pics/باران-کوثری.jpg" width="482" height="315"></div><div class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><em><em>نگار جواهریان</em></em> و باران کوثری در نسل جادویی</strong>&nbsp;<br></span></div><hr><div class="tcr"><img title="بازی باران کوثری و سحر دولتشاهی در فیلم مستانه" alt="باران کوثری و سحر دولتشاهی" src="http://files.namnak.com/users/km/Images/art/9307/792_pics/باران-کوثری.jpg" width="400" height="267">&nbsp;</div><div class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><b><i>باران کوثری و <em><em>سحر دولتشاهی</em></em> در&nbsp;</i></b><strong><em>مستانه</em></strong>&nbsp;<em><br></em></span></div><hr><div class="tcr"><em><span class="tcr" style="color:rgb(153, 51, 0)"><img title="نوید محمد زاده و باران کوثری" src="http://files.namnak.com/users/kk/aup/201711/130_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری" width="600" height="750"></span></em></div><div class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><strong><span class="rl">نوید محمد زاده</span></strong> و باران کوثری در پشت صحنه لانتوری</strong></span></div><hr><p class="tcr"><em><span class="tcr" style="color:rgb(153, 51, 0)"><img title="عکسهای جدید باران کوثری" src="http://files.namnak.com/images/art/139202/833_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری" width="450" height="270"></span></em>&nbsp;</p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><em>عکسهای باران کوثری</em></strong><br></span></p><hr><p class="tcr"><em><span class="tcr" style="color:rgb(153, 51, 0)"><img title="باران کوثری و نوید محمد زاده در لانتوری" src="http://files.namnak.com/users/kk/aup/201711/131_pics/باران-کوثری.jpg" alt="بیوگرافی باران کوثری" width="600" height="399"></span></em></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>لانتوری با بازی <em><em>نوید محمد زاده</em></em> و باران کوثری</strong></span></p><hr><p class="tcr"><em><span class="tcr" style="color:rgb(153, 51, 0)"><img src="http://files.namnak.com/users/km/Images/139311/4160_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری و فرهاد اصلانی" title="باران کوثری در فیلم سینمایی کوچه بی نام" width="480" height="320"></span></em></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><em><em><em>فرهاد اصلانی</em></em> و باران کوثری کوچه بی نام</em></strong><br></span></p><hr><p class="tcr"><em><span class="tcr" style="color:rgb(153, 51, 0)"><img src="http://files.namnak.com/users/kk/aup/201711/132_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری در فیلم کوچه بی نام" title="عکس باران کوثری در فیلم کوچه بی نام" width="600" height="399"></span></em></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>&nbsp;<em>باران کوثری در فیلم سینمایی کوچه بی نام</em></strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/66_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری عصبانی نیستم" title="نوید محمد زاده و باران کوثری" width="600" height="357"></p><h3 class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)">نوید محمد زاده و باران کوثری در عصبانی نیستم</span></h3><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/67_pics/باران-کوثری.jpg" alt="فرهاد اصلانی و باران کوثری" title="فرهاد اصلانی و باران کوثری کوچه بی نام" width="600" height="418"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>پشت صحنه کوچه بی نام - فرهاد اصلانی و باران کوثری</strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/68_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری عرق سرد" title="باران کوثری در فیلم عرق سرد" width="600" height="400"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>هنرنمایی باران کوثری در <em><em>عرق سرد</em></em></strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/69_pics/باران-کوثری.jpg" alt="بازی باران کوثری در عرق سرد" title="بازی باران کوثری در عرق سرد" width="600" height="334"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>عرق سرد با بازی باران کوثری</strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/70_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری در کنار افراد مشهور" title="خانم دولتشاهی در کنار باران کوثری" width="600" height="750"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>سحر دولتشاهی و باران کوثری</strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/72_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری عکس" title="زندگینامه باران کوثری" width="450" height="557"><br><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><em><em>بیوگرافی</em></em> باران کوثری</strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/73_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری در شنل" title="شنل با بازی باران کوثری" width="600" height="406"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>بازی باران کوثری در شنل</strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/74_pics/باران-کوثری.jpg" alt="باران کوثری در کنار محسن کیایی" title="باران کوثری در کنار محسن کیایی" width="600" height="349"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>باران کوثری و <strong><span class="rl">محسن کیایی</span></strong> در آستیگمات</strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/75_pics/باران-کوثری.jpg" alt="ترانه علیدوستی و سحر دولتشاهی و باران کوثری" title="باران کوثری در کنار ترانه علیدوستی" width="500" height="288"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong>سحر دولتشاهی و باران کوثری همراه با <strong><span class="rl">ترانه علیدوستی</span></strong></strong></span></p><hr><p class="tcr"><img src="http://files.namnak.com/aup/201809/76_pics/باران-کوثری.jpg" alt="حامد بهداد و باران کوثری" title="حامد بهداد در کنار باران کوثری" width="600" height="918"></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><em><em>حامد بهداد</em></em> و باران کوثری دو یار قدیمی هنر</strong></span></p><p class="tcr"><span style="color:rgb(128, 0, 128)"><strong><br></strong></span></p></div></blockquote> text/html 2018-03-22T12:26:00+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا توقف ذخیره خودکار عکس‌های تلگرام در گالری http://image18.mihanblog.com/post/254 <p>وبسایت گجت نیوز - معین کریمی: در این مقاله به آموزش لغو ذخیره خودکار عکس های تلگرام در گالری گوشی خواهیم پرداخت. با این کار، دیگر هر عکسی را که علاقه‌مند به نگهداری آن بودید می‌توانید در گالری گوشی‌تان ذخیره کنید و به فضای داخلی دیوایس خود لطف بزرگی کرده‌اید. روز گذشته مطلبی را مبنی بر چگونگی متوقف کردن دانلود خودکار تصاویر در واتس اپ در اختیار شما قرار دادیم. اما اگر از کاربران شبکه اجتماعی تلگرام باشید و با مشکل فضای کم گوشی دست و پنجه نرم می‌کنید، این سوال برای بسیاری از شما پیش آمده است که چگونه باید جلوی ذخیره خودکار عکس های تلگرام در گالری گوشی را بگیریم. بی‌تردید تلگرام از بسیاری جهات بهتر از واتس اپ کار می‌کند و برخلاف کشورهای آمریکایی، اکثر کشورهای آسیایی این شبکه اجتماعی روسی را مورد استفاده قرار می‌دهند. نکته جالب اینجاست که بر خلاف واتس اپ، این اپلیکیشن تحت هدایت فیس بوک نیست و اگر از مخالفان فیس بوک هستید، این خبر خوبی برای شما می‌تواند باشد. تلگرام شامل ویژگی‌های بسیار جذابی است که می‌تواند کار با اپلیکیشن را بسیار آسوده کند. یکی از این دست قابلیت‌ها، ذخیره تصاویر به صورت خودکار در گالری گوشی شما است. اما اگر می‌خواهید جلوی دانلود خودکار این عکس‌ها و ذخیره در گالری گوشی‌تان را بگیرید نیز راه حلی وجود دارد که در ادامه به آموزش آن خواهیم پرداخت. توقف ذخیره خودکار عکس های تلگرام در گالری گوشی اگر نمی‌خواهید که تلگرام عکس‌های بارگذاری شده را در گالری گوشی شما ذخیره کند، کافیست ابتدا اپلیکیشن را اجرا کنید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید. 1 – بر روی آیکون سه خط روی هم در سمت چپ قسمت پایین صفحه ضربه بزنید. 2 – در منوی باز شده، Settings را انتخاب کنید. 3 – به دنبال بخشی به نام Messages بگردید. 4 – گزینه‌ی Save to Gallery را به حالت غیرفعال درآورید. بر خلاف واتس اپ که وقتی حالت دانلود خودکار غیرفعال باشد تصاویر به شکل نامفهومی به نمایش درمی‌آیند، شما همچنان می‌توانید تصاویر را در صفحات چت،‌کانال‌ها و گروه های تلگرامی خود مشاهده کنید. حال که ذخیره خودکار عکس های تلگرام در گالری گوشی را متوقف کرده‌اید، برای سیو کردن هر عکس باید در سمت راست هر تصویر، بر روی آیکون 3 نقطه روی هم ضربه بزنید و از منوی باز شده گزینه‌ی Save to Gallery را انتخاب کنید. </p> text/html 2017-12-22T12:49:00+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا جدال مرگبار زن و شوهر به خاطر یک عکس http://image18.mihanblog.com/post/253 <p>روزنامه ایران: مرد جوانی که در پرونده سقوط همسرش از طبقه چهارم خانه‌شان بازداشت شده ادعا می‌کند به‌خاطر عکس پس‌زمینه گوشی تلفن همراه همسرش با او درگیر شده اما در مرگ او نقشی نداشته است. عصر 30 آبان زن جوانی پس از سقوط از طبقه چهارم ساختمانی مصدوم شد و 24 ساعت پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. با مرگ این زن، موضوع به بازپرس کشیک قتل اعلام و تحقیقات آغاز شد. از آنجا که این زن 22 ساله در آخرین لحظات زندگی از درگیری با همسرش صحبت کرده بود، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت همسر او را صادر کرد. صبح روز گذشته کیوان، همسر این زن برای انجام تحقیقات در مقابل بازپرس سجاد منافی آذر قرار گرفت و دخالت در مرگ همسرش و سقوط او را انکار کرد. او گفت: 6 ماه قبل با همسرم ازدواج کردم و اختلاف خاصی با هم نداشتیم. او قبلاً ازدواج کرده بود و از همسر اولش کودک 6 ساله‌ای داشت و عکس او را پس‌زمینه تلفن همراهش قرار داده بود و مدام نگاهش می‌کرد. من از این کار او عصبانی بودم و سر همین موضوع دعوایمان شد که او ناگهان به سمت پنجره رفت و خودش را به پایین انداخت. حتی مادرم که در خانه بود خواست او را بگیرد اما نتوانست.پس از این اظهارات مرد جوان با قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شد تا تحقیقات در این پرونده و ادعای او کامل شود. </p> text/html 2017-12-06T19:08:00+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا عکسِ یادگاری آزاده نامداری با «پیکان جوانان» http://image18.mihanblog.com/post/252 <p>خبرآنلاین: آزاده نامداری که شب گذشته به تماشای «ترانه‌های قدیمی: پیکان جوانان» نشسته بود، عکسی یادگاری با عوامل این نمایش را منتشر کرد. آزاده نامداری، مجری تلویزیون، شامگاه سه‌شنبه پس از تماشای موسیقی نمایش «ترانه‌های قدیمی: پیکان جوانان» کار محمد رحمانیان، متن و عکسی را در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت. او نوشت: «عجب شبی بود امشب، ما به دیدن یه تئاتر دوست داشتنی و پر از هیجان و خاص رفتیم و كلی از دوستامونو دیدیم. پیشنهاد می‌كنم حتما این تئاتر متفاوت رو ببینید. ممنونم از احسان‌خان كرمی برای دعوتش وممنونم ازهمه گروه كه چنین شبی ساختند. خانم‌های عزیز و هنرمند گروه تو عكس جاشون خالیه.» موسیقی نمایش «ترانه‌های قدیمی: پیکان جوانان» در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است. </p> text/html 2017-11-08T06:17:38+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا هدست سامسونگ Level U pro http://image18.mihanblog.com/post/251 <font class="text4"><div class="span9 infoProduct"><b>تخفیف های محصول</b><div class="row-fluid"><div class="span12"><div class="discount_list"><ul><li>با خرید <strong>1 عدد یا بیشتر </strong>از این محصول به <strong>صورت نقدی</strong> آنرا با <strong>15.00 % تخفیف</strong> خریداری کنید</li></ul></div> </div> </div> <div class="row-fluid short_desc"> <p itemprop="description" title="هدست Level U pro سامسونگ با طراحی زیبا و صدای با کیفیت یکی از محبوب ترین و بهترین انواع هدست موجود در بازار است که هم اکنون میتوانید با تخفیف مناسب از فروشگاه اینترنتی پرشام مارکت خریداری کنید">هدست Level U pro سامسونگ با طراحی زیبا و صدای با کیفیت یکی از محبوب ترین و بهترین انواع هدست موجود در بازار است که هم اکنون میتوانید با تخفیف مناسب از فروشگاه اینترنتی پرشام مارکت خریداری کنید</p> </div> <div class="row-fluid linkbox"> <span class="info-label">قیمت</span> : <strong itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"><span class="price-old"></span><span class="price-new">178500 تومان</span></strong></div></div> <a href="http://pmcm.ir/495706-%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-level-u-pro/bz=fs#" target="_blank" title="ارسال رایگان "><img src="http://uupload.ir/files/f543_ضمانت_7_روزه.jpg" title="ارسال رایگان" alt="ارسال رایگان برای خرید بالای 75 هزار تومان " height="px" width="px" border="10"></a> <br class="clear"> <br class="clear"> <div style="text-align: justify">هدست سامسونگ Level U pro با طراحی زیبا ، وزن سبک و کیفیت صدا و مکالمه ی برتر یکی از پر فروش ترین انواع هدست در اروپا می باشد ، قابلیت های میکروفون دوتایی، قابلیت کاهش نویز و اکو، صدای باکیفیت، نرم‌افزار تنظیم کیفیت صدا، سرگوشی‌های مغناطیسی و اشتراک موسیقی از دلایل استقبال کاربران از هدست سامسونگ Level U pro است . این هدفون توگوشی برای افرادی که به گوش دادن موسیقی هنگام پیاده روی ، باران و ... علاقه مند میباشد انتخاب ایدآلی است .</div>&nbsp;<div style="text-align: center"><img src="http://d20.ir/14/Images/620/Large/113013.jpg"></div><div style="text-align: justify"><strong>طراحی</strong><br>شاید برای خیلی از افرادی که به محصولات سامسونگ علاقه دارند این نوع اسم گذاری برای این هدست جای تعجب داشته باشد ولی با کمی دقت به هدست متوجه طرح U شکل آن خواهند شد . در اصل شرکت سامسونگ با ارتقا و رفع نواقص هدست Level U اقدام به عرضه ی برادر بزرگتر و کامل آن یعنی Level U pro کرد و اتفاقا در این زمینه بسیار نیز موفق بود . شاید سوال خیلی از کاربران این باشد که چرا سامسونگ در تبلیغات این هدست تاکید زیاد بر گوش دادن موسیقی در زیر باران داشته که البته جوابی جز طراحی خاص و استفاده از متریال مناسب جهت جلوگیری از نفوذ قطرات خفیف آب در محیط بارانی و حتی عرق بدن نیست .<br><strong>میکروفن</strong><br>میکروفن های هدست لول یو با استفاده از قابلیت میکروفن دوگانه و کاهش نویز صدای با کیفیت را هنگام مکالمه ارائه خواهند کرد .<br><strong>کیفیت صدا</strong><br>هدست سامسونگ Level U PRO با استفاده از تکنولوژی Ultra High Quality Audio کیفیت صدا را به 24 بیت دیجیتال میرساند این سیستم در کنار تکنولوژی نویز گیر این هدست کیفیت صدای زنده را به کاربر هدیه میکند .<br><strong>اسپیکر</strong><br>اسپیکرهای به کار رفته در هدست سامسونگ Level U PRO از طریق کابل نازکی به پنل گردنی متصل هستند و در صورت استفاده‌نکردن می‌توان آن‌ها را از گوش خارج کرد و به دور گردن آویخت. به لطف خاصیت آهن‌ربایی اسپیکرها، می‌توان آن‌ها را به هم متصل کرده و هنگام راه‌رفتن از برخوردشان به یکدیگر جلوگیری کرد. از همین خاصیت می‌توان برای پاسخ یا قطع تماس استفاده کرد. اسپیکرها درایورهایی 13میلی‌متری «داینامیک» و «پیزو» دارند که صدایی واضح و شفاف پخش می‌کنند.<br><strong>اشتراک صدا </strong><br>شاید یکی از مواردی که این هدست را منحصر به فرد کرده تکنولوژی اشتراک صدا در هدست لول پرو سامسونگ باشد که به کاربر اجازه میدهد موسیقی را با هدست های هم خانواده خود به اشتراک بگذارد .<br><strong>پنل گردنی </strong><br>پنل گردنی با شکل U مانند خود با حالت خمیده روی گردن قرار می‌گیرد و به‌قدری سبک است که نگهداری آن هیچ‌گونه اثری از خستگی به دنبال ندارد.<br><strong>نرم افزار Samsung Level App</strong><br>برای استفاده بهتر و کامل تر Level On، حتما از برنامه مخصوص این هدفون یعنی&nbsp;Samsung Level App استفاده کنید. این نرم افزار به شما امکان میدهد از ویژگی هایی مانند افکت های صوتی متنوع (تغییر اکولایزر صدا متناسب با ژانر موسیقی) ، نمایشگر صوت و گفتار صوتی (Text-To-Speech)&nbsp;استفاده کنید. لازم به ذکر است 25 افکت صوتی متنوع در این نرم افزار موجود میباشد تا نیازهای شما با توجه به تمام شرایط را فراهم کند.<br><strong>کنترل صدا و موسیقی</strong><br>این هدست با تعداد دکمه های کم و در عین حال کاربردی امکان کنترل کامل بر موسیقی را فراهم آورده ، دکمه های صدا با لمس کوتاه باعث کم و زیاد کردن صدا و با لمس طولانی موجب جلو و عقب بردن موسیقی میشوند .</div><div style="text-align: center">&nbsp;</div><div style="text-align: center">&nbsp;</div><div style="text-align: center"><a href="http://pmcm.ir/495706-%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-level-u-pro/bz=fs" target="" title=""><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55d84036bdc31/buy-2.png" title="خرید هدست سامسونگ Level U pro" alt="خرید هدست سامسونگ Level U pro"></a></div><img src="http://d20.ir/14/Images/620/Large/596c2eb3-ad52-409a-bac9-b7f8c80efd48.jpg"><img src="http://d20.ir/14/Images/620/Large/78c4e368-ef2b-460f-96ed-689fd982eeb0.jpg"><img src="http://d20.ir/14/Images/620/Large/e5ba4023-5684-4bb8-9823-06e8d6ff371d.jpg"><div style="text-align: center">&nbsp;</div><div style="text-align: center">&nbsp;</div><div style="text-align: center"><a href="http://pmcm.ir/495706-%D9%87%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-level-u-pro/bz=fs" target="" title=""><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55d84036bdc31/buy-1.png" title="خرید هدست سامسونگ Level U pro" alt="خرید هدست سامسونگ Level U pro"></a></div><br><table style="border-collapse: collapse;" border="1"><tbody><tr><td>ویژگی های هدست سامسونگ Level U pro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td>قابلیت کنترل صدا و موزیک</td><td>بله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td>بلوتوث</td><td>بله</td></tr><tr><td>ورژن بلوتوث</td><td>UQU audio 4</td></tr><tr><td>قابلیت پخش موسیقی</td><td>بله</td></tr><tr></tr><tr><td>مدل</td><td>Level U Pro</td></tr><tr><td>نام تجاری محصول</td><td>Samsung</td></tr><tr><td>گارانتی</td><td>تعویض</td></tr><tr></tr><tr><td>نوع اتصال</td><td>بی سیم</td></tr><tr><td>قابلیت اتصال به همه گوشی های موبایل</td><td>بله</td></tr></tbody></table><br></font> text/html 2017-08-24T11:45:00+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا کیف پول هوشمند از دزد عکس می گیرد! http://image18.mihanblog.com/post/250 <p>خبرگزاری مهر: به تازگی کیف پول هوشمندی ساخته شده که نه تنها می تواند موبایل را شارژ کند و به وای فای متصل شود، بلکه در صورت دزدیده شدن کیف، از دزد عکس بگیرد! به نقل از نیواطلس، به تازگی کیف پولی به نام Volterman ساخته شده که این وسیله قدیمی را به روز کرده است. این کیف پول را می توان به عنوان یک «پاوربانک» وهات اسپات وای‌فای استفاده کرد. همچنین کیف پول هوشمند دارای هشدارهای امنیتی است و اگر کیف دزدیده شود، از دزد عکس می گیرد! یکپارچه کردن کیف پول با تلفن هوشمند و شارژ کردن آن یا اضافه‌کردن قابلیت های جی پی اس و ردیابی به این وسیله پدیده تازه ای نیست. اما همه این ویژگی ها در طراحی جدید گنجانده شده است. به عبارت دیگر اگر کاربر موبایل یا تلفن خود را فراموش کند، هرکدام از این دو دستگاه هوشمند آن را به کاربر هشدار می دهند. همچنین فناوری جی پی اس نیز در صورت دزدیده شدن یا گم شدن کیف پول، به کاربر اجازه می دهد آن را ردیابی کند. اما نوین ترین بخش این کیف پول هوشمند دوربین کوچکی است که درون آن تعبیه شده است. اگر کیف پول دزدید و وارد وضعیت «گمشده» شود، این دوربین به طور مخفیانه عکسی از فردی می گیرد که آن را باز می کند. این تصویر به سرعت به تلفن هوشمند فرد ارسال می شود. به عبارت دیگر نه تنها کاربر می تواند کیف پول خود را ردیابی کند، بلکه مراقب دزد نیز باشد! این قابلیت به وسیله سیم کارتی ممکن شده که درون کیف پول قرار می گیرد و اجازه می دهد تلفن همراه آن را از طریق وب سایت Volterman ردیابی کند. </p> text/html 2017-08-10T19:28:00+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا عکس متفاوت از روحانی ایرانی در دانشگاه فرانسوی http://image18.mihanblog.com/post/249 <p>---- خبرآنلاین: حجت الاسلام محمدرضا زائری در کانال تلگرامی خود عکس متفاوتی از خود منتشر کرده است. تصویر زیر از حجت الاسلام محمدرضا زائری (محقق و نویسنده مسائل فرهنگی و دینی) در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه سن ژوزف ( دانشگاه فرانسوی لبنان) است. این روحانی نوگرا که نظرات متفاوتش در برخی مسائل مانند مخالفت با حجاب اجباری و نقدهایش به برنامه های تلویزیون مشهور است، در سال 2017 در رشته « روابط اسلام و مسیحیت» از دانشگاه فرانسوی لبنان فارغ التحصیل شده است. او اخیرا درباره این عکس یادداشتی با عنوان «من دکتر نیستم!» نوشته که در گروه نخبگان خبرآنلاین منتشر شده است. </p> text/html 2017-08-04T11:48:00+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا نظر مهناز افشار درباره انتشار عکس‌‌ فیلم‌هایش http://image18.mihanblog.com/post/248 <p>روزنامه شرق: عکاسی فیلم برخلاف دیگر شاخه‌های عکاسی، کمی مغفول مانده است، شاید به این دلیل که در طول سالیان کمتر درباره این رشته جذاب و متنوع عکاسی نوشته و گفته شده است و با ورود عکاسی دیجیتال، این رشته هنری نیز شکل و شمایل متفاوتی گرفته است. جذابیت عکاسی فیلم مثل سال‌ها پیش، بسیاری از سینمادوستان را ترغیب و تشویق به دیدن فیلم‌هایی می‌کند که عکاس سینما روایت کرده است و حتی می‌توان دنیای فیلم را با دیدن تصاویرش تخیل کرد، اما قطعا دیگر کارکرد عکاسی فیلم در سال‌های اخیر، حضورش در ویترین‌های سینما نیست و بار تبلیغاتی فیلم با شکلی متفاوت‌تر عرضه می‌شود، اما قطعا بازیگر و عکاس فیلم دو رکن جدایی‌ناپذیر از یکدیگر هستند و بار تبلیغی فیلم بیشتر به‌واسطه حضور آنهاست. از این جهت بیشترین تعامل عکاسان سینما با بازیگران سینماست. مهناز افشار از جمله بازیگرانی است که به‌واسطه تعامل خوب با عکاسان سینما در سومین جشن عکاسان سینما تقدیر شد. به‌همین‌واسطه با او درباره نگاهش به عکاسی فیلم صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید. اگر سینما را یک رفتار جمعی در خدمت یک تفکر واحد تعریف کنیم، از نظر شما نقش عکاس فیلم در این میان چیست؟ برای من نقش عکاس به شکلی شبیه به آماده‌کردن شناسنامه یک فیلم است. در کدام‌یک از فیلم‌هایی که تابه‌حال بازی کرده‌اید یک فریم عکس توانسته معرفی کامل آن را انجام دهد، به‌نوعی که مخاطب با دیدن همان یک فریم تشویق شود که فیلم را تماشا کند؟ در ارتباط با مخاطب نمی‌توانم نظر قطعی بدهم، اما برای خودم عکس فیلم‌هایی چون «برف روی کاج‌ها»، «پل چوبی»، «پسر آدم دختر حوا»، «نهنگ عنبر» و تعدادی دیگر که الان به خاطر ندارم. رابطه شما در مقام بازیگر با عکاس فیلم در فیلم‌هایی که حضور دارید چگونه است؟ رابطه‌ای بسیار مشخص و قطعی است و هیچ تفاوتی با دیگر عوامل در سر کار ندارد؛ یعنی به همان اندازه که باید با عوامل صدا، دوربین، صحنه و کارگردان رفتار حرفه‌ای و دقیق داشته باشم، عکس هم در همان کار گروهی برایم تعریف شده است. تابه‌حال با دیدن یک فریم عکس، فیلمی برایتان یادآوری و تداعی شده است؟ در بسیاری از فیلم‌ها با دیدن یک فریم عکس توانسته‌ام فیلمی را که هنوز ندیده‌ام درک و حسش کنم. شما از بازیگران فعال در اینستاگرام هستید. اینستاگرام این روزها دنیای عکس‌های موبایلی فضای مجازی را متحول کرده است، آیا این تهدیدی برای عکاسی نیست؟ نباید تهدید باشد چون نباید خیلی آنها را به‌هم مرتبط دانست. کاملا دو موضوع جدا هستند، با تعریف‌های مجزای خودشان. به همین دلیل من احساس خطر نمی‌کنم. افراد مشهور در معرض هجمه گسترده تولیدات بصری و انواع و اقسام قضاوت‌ها هستند، گاه همین وضعیت آنها را به نگاه انتقادی نسبت به مقوله عکس می‌کشاند. خاطرم هست چندسال پیش تصویر صورت خون‌آلود شما منتشر شد و حاشیه‌های بسیاری برای شما ایجاد کرد درصورتی‌که تصویر تست گریم شما بود. آیا چنین رفتارهایی یک بازیگر مشهور را بر سر چگونگی همکاری با عکاسان بدگمان نمی‌کند؟ این اتفاقات ارزش کار یک عکاس حرفه‌ای را کم نمی‌کند و در اصل تخصص آن و توجه عکاس را برای من تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، بلکه نحوه ارائه و انتشار آن بدون توضیح و چرخش آن در فضاهای اینترنتی است که جای تأمل دارد. در اصل، جذب مخاطب و بیشترکردن کلیک و گرفتن توجه، لازمه فضاهای اینترنتی شده، طبیعتا نمی‌شود کاری برایش کرد، ولی من به‌غیر از اینکه معتقدم الزامات هر کاری می‌تواند در شکلی شایسته‌تر شکل بگیرد، اما در نهایت معتقد هستم مخاطب باید عاقل باشد. برای همین این اتفاقات نمی‌تواند ارزش و احترام عکاس‌های حرفه‌ای را برای من کم کند و مخاطب باهوش از همان فریم، هم به حرفه‌ای‌بودن عکس از لحاظ کادر، حس، رنگ و نور پی می‌برد و هم حواشی مربوط به آن عکس را درک می‌کند. در نهایت عکاس و شخصی که عکس را منتشر می‌کند به صورت درست مورد قضاوت کاری قرار می‌گیرند. </p> text/html 2017-08-04T11:47:00+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا سوءاستفاده از عکس یک بازیگر برای تبلیغ لاغری http://image18.mihanblog.com/post/247 <p>- سینما سینما: شهرام قائدی بازیگر در اینستاگرام به سوءاستفاده از عکس و نامش در تبلیغات دمنوش‌های لاغری واکنش نشان داد. شهرام قائدی با انتشار عکس‌هایی از از این تبلیغات جعلی نوشت: «تو را خدا ببینید، آخه چهار روز عمرو و یه لقمه نون آدم‌ها را به چه کارایی وادار می‌کنه، بابا من بیچاره شدم که چهار کیلو از وزنمو کم کردم اونم با کم خوری همیشگی و ورزش مداوم، بعد روزی یه صفحه و یه پیج تو تلگرام و اینستا ما را به یک دارو یا دمنوش یا یه وسیله ورزشی بنجل چینی تو انبار باد کرده وصل میکنه، جدیدا هم که مد شد از چهره ها میخوان بشینن تو یه مصاحبه شیک مثل ریگ دروغ بگن که این دارو ال میکنه و بل میکنه، که من شخصا هر چه مبلغ حضور را بالا بردن زیر بار نرفتم ، بابا اگه دارویی واسه رشد مو به این شکل وجود داشت یا قرصی یا دمنوشی که به این شکل لاغر کنه والا هنرپیشه های هالیودی که کم مو و چاق هم کم ندارن اول اونا استفاده میکردن …خدا به دادمون برسه بعضی‌ها برای رسیدن به پول پا رو همه چی میذارن ، پول پرستی ،که روز به روز هم داره بدتر میشه. راستی یه چیز خیلی خیلی جالب این بنده خدا دروغ به این بزرگی را نوشته منم تگ کرده.» </p> text/html 2017-07-27T12:38:00+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا عکس‌های جدید پیکسل 2 رسید! http://image18.mihanblog.com/post/246 <p>عکس‌های جدید پیکسل 2 رسید! ----- مجله دیجی کالا - محسن چینه‌کش: مجموعه‌ی جدیدی از عکس‌های دو گوشی گوگل پیکسل ۲ و پیکسل XL 2 همراه با یک ویدیو به دست ما رسیده است. این رندرها با کمک کامپیوتر و بر اساس ابعاد و اندازه‌های منتشر شده توسط ONLeaks طراحی شده‌اند. ‌گوگل پیکسل ۲ ‌ ابعاد این گوشی‌ها که البته هنوز قطعی نیستند، چیزی در حدود ۱۴۵٫۳ در ۶۹٫۳ در ۷٫۸ میلی‌متر (۸٫۲ میلی‌متر با حساب بیرون زدگی بخش دوربین) برای پیکسل ۲ و ۱۵۷٫۶ در ۷۶٫۳ در ۷٫۹ میلی‌متر (۸٫۶ میلی‌متر با حساب بیرون زدگی بخش دوربین) برای پیکسل XL 2 خواهد بود. گوگل پیکسل XL 2 ‌ این تصاویر جدید به خوبی با رندرها و فیلم‌های قبلی مطابقت دارند. در نتیجه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که محصول نهایی واقعا همین شکلی باشد. ‌البته هنوز تا زمان معرفی رسمی این دو گوشی مدتی باقی است. اگر زمان معرفی نسل جدید مطابق با زمان معرفی مدل‌های اول باشد، باید در ماه اکتبر، یعنی حدود دو ماه دیگر منتظر دیدن آن‌ها باشیم. </p> text/html 2017-03-26T16:34:54+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا مدل های زیبا و شکیل برای دکور اتاق خواب عروس و داماد 2017 http://image18.mihanblog.com/post/245 <br><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32164" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-1.jpg" alt="مدل های زیبا و شکیل برای دکور اتاق خواب عروس و داماد 2017" height="300" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد<span id="more-32160"></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32166" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-2.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="309" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32167" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-3.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="300" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32168" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-4.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="298" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32169" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-5.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="300" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32170" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-6.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="450" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32171" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-7.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="300" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32172" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-8.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="338" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32173" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-9.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="300" width="450"></p> <p style="text-align: center;">طراحی و دیزاین های شیک برای <a href="http://mahstan.ir/1395/08/26/bedroom-decor-bride-and-groom/"><strong>اتاق خواب و تخت خواب شب عروسی</strong></a> برای عروس داماد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-32174" src="http://mahstan.ir/wp-content/uploads/2016/11/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-2017-10.jpg" alt="%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8" height="299" width="450"></p> text/html 2017-02-03T06:22:32+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه 96 – 2017 http://image18.mihanblog.com/post/244 <header> <div class="post-head"><br></div> </header> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">انواع <span style="color: #ff0000;">مدل ژست عروس و داماد</span> برای عکس گرفتن در آتلیه 96 – 2017</span></h2> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67787 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-1.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="562" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67788 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-2.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="450" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67789 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-3.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="300" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67790 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-4.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="300" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67791 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-5.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="562" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67792 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-6.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="450" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67793 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-7.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="450" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67794 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-8.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="298" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67795 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-9.jpg" alt="ژست عکس زن و شوهر,ژست زن و شوهری,ژست عکاسی زن و شوهری" height="297" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="transparent alignnone" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/07/lineeee.gif" alt="عکس ها و تصاویر انواع مدل ژست عروس و داماد برای عکس گرفتن در آتلیه" height="20" width="380"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-67796 size-full" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2016/10/%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-10.jpg" alt="عکس,عکس های خفن,عکس های لورفته" height="300" width="450"></p> <p style="text-align: center;">مدل های <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ژست عکس زن و شوهر</span></span></strong> در طبیعت و آتلیه عکاسی</p> text/html 2017-01-12T17:28:39+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا معرفی فروشگاه اینترنتی پرشام مارکت http://image18.mihanblog.com/post/243 <font class="text4"><p><a href="http://pmcm.ir/" target="">فروشگاه اینترنتی پرشام مارکت</a> در سال 88 با هدف عرضه انواع کالای دیجیتال بخصوص تلفن های همراه و لوازم جانبی مربوطه در استان اصفهان افتتاح و پس از دو سال فعالیت در سال 90 با توجه به لزوم بازنگری در شیوه ی فروش و کمک به فراگیر شدن خرید اینترنتی &nbsp;با نام اختصاصی<span dir="LTR"> pmcm - parsham mobile center market</span> و ثبت سایتهای<span dir="LTR"> www.pmcm.ir </span>و<span dir="LTR"> www.parshammobile.ir </span>و <span dir="LTR">www.parsham.com</span> و اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اخذ نماد اعتماد الکترونیک پا به دنیای مجازی گذاشت و به تدریج با کسترش دامنه فعالیت خود و تبدیل به یک مارکت اینترنتی نسبت به فروش موبایل ، لوازم جانبی ، لوازم بهداشتی ، <a href="http://pmcm.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-312381-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87?bz=fs" target="_blank">کارت های حافظه</a> ، ابزار و لوازم ، محصولات <span dir="LTR">TV SHOP</span> یا تبلیغ تلویزیونی و ... اقدام نموده است . هدف اصلی مجموعه پرشام جلب رضایت مشتریان با ارائه محصولات با کیفیت و با قیمت بسیار مناسب می باشد<span dir="LTR"> .</span>از جمله مزیت های کلیدی این وب سایت پرشام مارکت تمرکز روی رضایت مشتری بوده است که در تمام مدت فعالیت خود بسیار به این موضوع اهمیت داده</p></font><font class="text4"> <p>از محصولات پر فروش فروشگاه می توان به <a href="http://pmcm.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-313152-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-mobile-charger?bz=fs" target="_blank">شارژر موبایل</a> ، <a href="http://pmcm.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-312175-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-mobile-handsfree?bz=fs&amp;page=4" target="">هندزفری موبایل</a> ، انواع کیف و کاور تلفن همراه ، برچسب ال سی دی ، محصولات تبلیغ تلویزیونی اشاره کرد . با توجه به تعویض بی قید و شرط کالا در هفت روز اول خرید مشتریان با خیال راحت می توانند اقدام به خرید کالا از این فروشگاه نموده و با اطمینان از اینکه به هر دلیل کالا مورد پسند ایشان واقع نشد می توانند آنرا مرجوع و پول خود را پس بگیرند و به همین دلیل خرید از پرشام مارکت ریسک های خرید اینترنتی را نداشته و خریدار می توانند با اطمینان کامل خرید خود را انجام دهد .</p> <p><strong>مزایای پرشام مارکت </strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong></p> <ol><li>سرعت بالای سایت</li><li>تجربه کاربری فوق العاده</li><li>ارایه کلیه کالاها در یک سبد</li><li>معرفی دقیق کالاهای ارائه شده</li><li><span dir="LTR">7 </span>روز گارانتی تعویض کالاهای خریداری شده&nbsp;و بازگشت کالا بصورت رایگان</li><li>ارسال رایگان به سراسر کشور برای سفارشات بالای 75 هزار تومان</li><li>تنوع بالای محصولات نسبت رقبای هم سطح</li><li>ثبت تیکت پشتیبانی</li></ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>معایب پرشام مارکت </strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong></p> <ol><li>عدم امکان خرید کالاهای مرتبط با یک کالا (خرید گوشی به همراه ضدخش و قلم مخصوص)</li><li>نرفتن به سمت بازارچه آنلاین مانند فروشگاه های بزرگ دنیا<span dir="LTR"> (Maketplace)</span></li><li>نداشتن سیستم وفاداری مشتری</li><li>نداشتن نرم افزار مخصوص موبایل هوشمند و تبلت</li></ol> </font> text/html 2016-12-21T05:56:16+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا از صلح سگ و گربه تا یک ایده مهندسی عجیب + عكس http://image18.mihanblog.com/post/242 <div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;" align="center"> <div><br></div> <div><img itemprop="image" alt="نقاشی استیو جابز روی انگشت" class="img-responsive lazy" data-original="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/01_9.jpg?itok=9cT4eqRM" src="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/01_9.jpg?itok=9cT4eqRM" style="display: block;"><br> <p style="text-align:center">نقاشی استیو جابز روی انگشت</p></div><div>&nbsp;</div><img itemprop="image" alt="جدیدترین تصویر لو رفته از گوشی جدید نوکیا را ببینید " class="img-responsive lazy" data-original="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105923-1482225189.jpg?itok=DmPau9j_" src="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105923-1482225189.jpg?itok=DmPau9j_" style="display: block;"><br> <p style="text-align:center">جدیدترین تصویر لو رفته از گوشی جدید نوکیا را ببینید </p><img itemprop="image" alt="عکس روز نشنال جئوگرافیک" class="img-responsive lazy" data-original="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105922-1482225189.jpg?itok=9Pmb5fkT" src="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105922-1482225189.jpg?itok=9Pmb5fkT" style="display: block;"><br> <p style="text-align:center">عکس روز نشنال جئوگرافیک</p><img itemprop="image" alt="آلودگی شدید هوا در شهرهای چین" class="img-responsive lazy" data-original="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105921-1482225189.jpg?itok=O-gK9nn3" src="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105921-1482225189.jpg?itok=O-gK9nn3" style="display: block;"><br> <p style="text-align:center">آلودگی شدید هوا در شهرهای چین</p><img itemprop="image" alt="یک حفره آبی به طول ۳۰۰ و عمق ۱۲۴ متر! در سواحل بلیز واقع در اقیانوس اطلس" class="img-responsive lazy" data-original="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105920-1482225189.jpg?itok=mkFnPGAI" src="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105920-1482225189.jpg?itok=mkFnPGAI" style="display: block;"><br> <p style="text-align:center">یک حفره آبی به طول ۳۰۰ و عمق ۱۲۴ متر! در سواحل بلیز واقع در اقیانوس اطلس</p><img itemprop="image" alt="تصاویر نوستالژیک بر دیوار رستورانی قدیمی در بهارستان" class="img-responsive lazy" data-original="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105919-1482225189.jpg?itok=q5j4ViOO" src="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105919-1482225189.jpg?itok=q5j4ViOO" style="display: block;"><br> <p style="text-align:center">تصاویر نوستالژیک بر دیوار رستورانی قدیمی در بهارستان</p><img itemprop="image" alt="از نظر یه مهندس همیشه یه راه حلی وجود داره" class="img-responsive lazy" data-original="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105917-1482225189.jpg?itok=1sNn6_MP" src="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105917-1482225189.jpg?itok=1sNn6_MP" style="display: block;"><br> <p style="text-align:center">از نظر یه مهندس همیشه یه راه حلی وجود داره</p><img itemprop="image" alt="صلح سگ و گربه- شهرستان سواد کوه- استان مازندران" class="img-responsive lazy" data-original="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105916-1482225189.jpg?itok=Y2KlkYT1" src="http://otaghkhabar24.ir/sites/default/files/styles/large/public/repo/pics/1395/09/30//pic-105916-1482225189.jpg?itok=Y2KlkYT1" style="display: block;"><br> <p style="text-align:center">صلح سگ و گربه- شهرستان سواد کوه- استان مازندران</p> </div> text/html 2016-08-12T04:24:39+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا عکس زنان خوشتیپ http://image18.mihanblog.com/post/241 <div style="" dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic id_u4NGeAkgs-lvVgf-rIiHk"><span class="irc_mil i3597 id_u4NGeAkgs-zixyDjKkw5M"><img src="http://www.pardad.ir/uploadFiles/40%2853%29.jpg" class="irc_mi id_u4NGeAkgs-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 21px;" height="352" width="460"></span></div> text/html 2016-06-23T17:45:13+01:00 image18.mihanblog.com تینا تینا خرید فروش عتیقه در فضای مجازی /هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل +تصاویر http://image18.mihanblog.com/post/240 <div class="title"><br></div> <div align="justify">&nbsp;روزنامه های مختلف کشور از جمله تفاهم، جوان، ایران، کسب وکار، &nbsp;و...&nbsp;نگاهی به سوژه های روز فضای مجازی داشته اند که از آن جمله می توان به هشدار به گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی، 6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل، شکاف بازی سنتی و دیجیتالی پر می شود و گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی اشاره کرد.&nbsp;</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(148, 0, 211);">روزنامه تفاهم</span></div><div align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify">روزنامه &nbsp;تفاهم &nbsp;در صفحه &nbsp;نخست &nbsp;خود در یادداشتی به بررسی نقش گردشگری، امنیت اطلاعات و فروشگاه های آنلاین پرداخته است؛ تفاهم از فعالیت 310 سایت گردشگری فاقد مجوز نوشته است که مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا، پیگیر تخلفات این مراکز شده است.<br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730262_486.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="400"></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(148, 0, 211);">روزنامه حمایت</span></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify">از موضوع هشدار به گردشگران علاقه‌مند به خرید اینترنتی در روزنامه تفاهم که بگذریم به موضوعی مشابه با روزنامه تفاهم با عنوان " برخورد قانونی با خرید و فروش اشیاء تاریخی در فضای مجازی" در&nbsp; روزنامه حمایت می رسیم، رئیس دادسرای جرایم رایانه ای از برخورد با متخلفان و سودجویان از اعتماد مردم در زمینه خرید و فروش اشیاء تاریخی در فضای مجازی خیر داد و گفت: متخلفان &nbsp;با ترفندهای درج آگهی تبلیغ فروش اموال تاریخی، فرهنگی و تقلبی در فضای مجازی به عنوان شیوه جدید کلاهبرداری، افدام به سوءاستفاده از اعتماد مردم کرده اند که&nbsp; مراجع قضایی با این افراد برخورد قانونی خواهند داشت، در آخر رئیس دادسرای جرائم رایانه ای از روند پیگری افراد متخلف در مراجع قانونی خبر داد.<br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730263_727.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="400"></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(148, 0, 211);">روزنامه کسب وکار</span></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify">روزنامه کسب‌وکار درصفحه فناوری خود موضوعی با عنوان "6 اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل" مورد بررسی فرار داده است، این روزنامه در این خبر به معرفی 6 اپلیکیشن برای عکاسی موبایل پرداخته و گفته، هرگز نباید قدرت عکاسی گوشی های اندورید را دست کم گرفت و اگر از به درستی از این امکانات استفاده شود، عکس های با کیفیت بالا خواهیم داشت، در آخر این روزنامه به توضیح نحوه استفاده در مراحل مختلف ازاین اپلیکیشن ها پرداخته است.<br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730264_831.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="400"></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify">&nbsp;روزنامه کسب وکار همچنین در گزارشی دیگر به بررسی هوش مصنوعی پرداخته است، در این خبر آمده، شرکت گوگل با راه اندازی یک مرکز تحقیقات تخصصی جدید در اروپا فعالیت خود را در حوزه هوش مصنوعی توسعه&nbsp; می دهد، این دفتر تحقیقات در زویخ قراردارد. در ادامه این روزنامه از وجود &nbsp;زمینه های مختلف فعالیت گوگل در زوریخ&nbsp; و امکانات کامل &nbsp;و تکنولوژی نوین و پیشرفته گوگل در این زمینه خبرداد.<br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730265_680.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="600"></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(148, 0, 211);">روزنامه ایران</span></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br>روزنامه ایران در صفحه فناوری امروز خود به موضوعی با عنوان "هدفون فناورانه، مربی ورزش می شود" پرداخته است، روزنامه ایرن در این خبر &nbsp;آورده است، تا کنون فناوری‌های پوشیدنی فراوانی به بازار ارائه شده است که به کاربران اجازه می‌دهد هنگام پیاده روی و ورزش، به موسیقی دلخواه خود نیز گوش دهند اما تازه‌ترین هدفون فناورانه طراحی شده در حال حاضر نمونه ای منحصربه فرد است ، هدفون وی آی&nbsp; با اپلیکیشن هوش مصنوعی کار می‌کند و می‌تواند با در نظر گرفتن آناتومی و جنبه‌های مختلف سلامت کاربر، درست مانند مربی، برنامه ورزشی مناسبی برای وی طراحی کند، در ادامه&nbsp; این روزنامه به توضیخات بیشتری در مورد کارایی این هدفون هوشمند پرداخته است.<br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730266_477.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="300"></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730311_752.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="600"></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify">روزنامه ایران به موضوع دیگری با عنوان "جایی برای نقد کالاهای دیجیتال" پرداخته است. روزنامه نگار در این خبر می گوید؛ &nbsp;خرید کالای دیجیتال در بازار رایانه نیاز به دانش و تخصص کافی دارد در غیر این صورت اگر بدون اطلاعات نسبت به خرید یک کالای دیجیتالی اقدام کنید فروشندگان از ناآگاهی شما برای فروش محصولاتشان سوءاستفاده می‌کنند و روش‌هایی که در اکثر مواقع به نفع آنها و به ضرر خریداران است را پیاده می کنند.&nbsp; در ادامه پیشنهاد آموزشی این خبر این است که بالا بردن سطح آگاهی و دانش در زمینه فناوری کالاها و خواندن نظرات کاربران مختلف در شبکه های اجتماعی برای خریداران امری لازم و ضروری است.<br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730267_659.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="300"></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730312_444.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="600"></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify">&nbsp;روزنامه ایران در موضوع آخر خود باعنوان "شکاف بازی سنتی و دیجیتالی پر می‌شود" به توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخته است، در این خبرآمده است، تلفن های هوشمند و تبلت ها در زندگی انسان ها به خصوص کودکان پررنگ شده است و استفاده کودکان از بازی های دیجیتالی به جای سنتی منجر به ایجاد آسیب های بسیاری در زمینه های مختلف شده است. طراحان اینترنتی برای کاهش آسیب های استفاده بیش از حد از بازی های دیجیتالی، بازی جدیدی با پیوند دادن بازی &nbsp;سنتی و دیجیتالی طراحی کرده تا بتوانند دنیای جدیدی برای کودکان به ارمغان بیاورند، در ادامه این روزنامه به توضیحات بیشتری در مورد نحوه این پرداخته است. &nbsp;<br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730268_472.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="300"></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img class="img-responsive2" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/2/4730313_430.png" title="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" alt="هشداربه گردشگران علاقه مند به خرید اینترنتی/6اپلیکیشن برای عکاسی حرفه ای موبایل/شکاف بازی سنتی ودیجیتالی پرمی شود/گام های گوگل به سمت هوش مصنوعی" style="border: none;" width="600"></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;گردآوری :زهره کلهر</span></div>